OZNÁMENIE GDPR

Tento dokument popisuje, ako skupina APS používa osobné údaje, ktoré od vás dostala a/alebo o vašich aktívach ako súčasť činnosti odvodenej alebo využívanej pri vašej činnosti vymáhania pohľadávok alebo v priebehu akejkoľvek inej činnosti, v rámci ktorej ste narazili na APS. Toto oznámenie je v súlade so všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) podľa na ktoré máte právo byť informovaný o údajoch, ktoré majú a spracovali rôzni spracovatelia vzhľadom na vás a vaše práva vo vzťahu k týmto údajom.

1.                SPRACOVANIE osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sa spracovávajú, sú nasledujúce:

(i)                  Identifikačné údaje (meno, priezvisko);

(ii)                Kontaktné informácie (e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo),

(iii)              Informácie o využívaní našich produktov a služieb vrátane informácií vo vašich žiadostiach o produkty a služby;

(iv)              Informácie z našej osobnej, telefonickej a elektronickej komunikácie s vami;

(v)                Informácie z internetového prehliadača, ktorý používate, alebo mobilných aplikácií;

(vi)              Finančná spoľahlivosť a dôveryhodnosť,

ako aj akékoľvek informácie, ktoré správca spracováva vo vzťahu k plneniu zmluvy, právnej povinnosti a na účely legitímneho záujmu správcu.

(osobné údaje).

2.                Zdroje osobných údajov

Osobné údaje sú získané priamo od vás.

3.                účely spracovania

Správca spracováva osobné údaje na účely vymáhania pohľadávok a ponúka produkty a služby správcu a jeho pridružených a spolupracujúcich osôb / subjektov.

4.                ako sa spracúvajú osobné údaje?

Spracovanie vašich osobných údajov môže byť manuálne, ale aj automatizované. Žiadny zo zhromaždených osobných údajov sa však nepoužíva na automatické rozhodovanie. Vaše osobné údaje spracovávajú prevažne určení zamestnanci správcu, ale aj tretie osoby, ktoré sú spracovateľmi, s ktorými správca uzavrel dohodu o spracovaní údajov, ktorá obsahuje všetky potrebné záruky na spracovanie osobných údajov.

5.                AKÉ SÚ PRÁVNE DÔVODY PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Právne dôvody na spracovanie osobných údajov sú stanovené v článku 6 ods. 1 GDPR, podľa ktorého je spracovanie zákonné, ak je to potrebné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba stranou, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy.

6.                PRESUNÁŠAME OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE?

Osobné údaje neprevedieme do krajín mimo Európskej únie ani Európskeho hospodárskeho priestoru, ani do žiadnej medzinárodnej organizácie.

7.                práva týkajúce sa spracovania osobných údajov

Správca zabezpečuje, aby vaše osobné údaje boli spracované bezpečným a presným spôsobom. U správcu si môžete uplatniť všetky práva popísané v tomto ustanovení.

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Každé individuálne právo môžete uplatniť zaslaním e-mailu na mfichtnerova@aps-holding.com alebo zavolaním na číslo +421 233 004 555, prípadne zaslaním písomnej žiadosti na adresu správcu.

Vyhlásenie alebo informácie o prijatých opatreniach vám poskytne správca čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Správca je oprávnený túto lehotu predĺžiť o 2 mesiace, berúc do úvahy zložitosť problému a počet podaných žiadostí. Správca vás bude informovať o takomto predĺžení.

7.1            Právo byť informovaný - aspoň o nasledovných položkách:

(i)                  totožnosť a kontaktné údaje správcu a zástupcu správcu;

(ii)                kontaktné údaje DPO;

(iii)              účely spracovania osobných údajov, ako aj právneho základu pre spracovanie;

(iv)              legitímne záujmy sledované správcom alebo prípadne treťou stranou;

(v)                príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov;

(vi)              ak je to vhodné, skutočnosť, že kontrolór má v úmysle previesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, a existenciu alebo absenciu rozhodnutia o primeranosti zo strany Európskej komisie, alebo odkaz na vhodné alebo riadne záruky a prostriedky na získanie ich kópiu alebo tam, kde boli sprístupnené.

7.2            Právo na prístup

Môžete požiadať o prístup k vašim osobným údajom a získať informácie o tom, aké osobné údaje o vašej osobe sa spracúvajú, a získať prístup k nasledujúcim informáciám:

(i)                  účely spracovania;

(ii)                príslušné kategórie osobných údajov;

(iii)              príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú sprístupnené osobné údaje, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;

(iv)              ak je to možné, obdobie uchovávania, na ktoré budú uložené osobné údaje, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tejto doby;

(v)                existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania osobných údajov týkajúcich sa žiadateľa alebo namietať proti takémuto spracovaniu;

(vi)              právo podať sťažnosť orgánu dohľadu;

(vii)            kde osobné údaje nie sú zhromaždené od subjektu údajov] všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov:

(viii)          existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj význam a predpokladané následky takéhoto spracovania pre žiadateľa.

Správca poskytne kópiu spracovávaných osobných údajov. Pre ďalšie vyžiadané kópie môže správca účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. DPO alebo iná oprávnená osoba sa môže rozhodnúť, či budete vyzvaný, aby ste pokryli náklady alebo aby bola vaša žiadosť zamietnutá. Ak sa žiadosť podáva elektronickými prostriedkami, a ak si to nevyžadujete inak, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej forme.

7.3            Právo na nápravu

(i)                  Máte právo požiadať správcu o opravu vašich nepresných osobných údajov.

(ii)                Máte tiež právo doplniť neúplné osobné údaje vrátane poskytnutia dodatočného vyhlásenia. Pri uplatňovaní tohto práva sa musia zohľadniť účely spracovania a úradník pre ochranu údajov rozhodne, či je vhodné, alebo nie.

7.4            Právo na vymazanie

Máte právo požiadať správcu o vymazanie vašich osobných údajov. Správca je povinný vymazať vaše osobné údaje, ak platí jeden z nasledujúcich dôvodov:

(i)                tieto údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,

(ii)              Vyjadrujete námietky voči spracovaniu a neexistujú žiadne dôležité legitímne dôvody na spracovanie,

(iii)            odvolávate súhlas a neexistuje iný dôvod na spracovanie;

(iv)            osobné údaje boli neoprávnene spracované,

(v)              osobné údaje sa musia vymazať z dôvodu dodržiavania zákonnej povinnosti v právnych predpisoch Európskej únie alebo členských štátov, ktoré podliehajú správcovi.

Právo na vymazanie sa nevzťahuje na rozsah, v akom je spracovanie nevyhnutné na zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

7.5            Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo obmedziť spracovanie, ak platí jedno z nasledujúcich:

(i)                  ak je spochybnená presnosť osobných údajov, počas obdobia umožňujúceho správcovi overiť správnosť takýchto osobných údajov,

(ii)                ak je spracovanie nezákonné a subjekt údajov sa stavia proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich používania,

(iii)              správca už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale požadujete ich na zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov;

(iv)              namietali ste voči spracovaniu až do overenia, či legitímne dôvody správcu sú nadradené vašim.

7.6            Právo na námietku

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie kedykoľvek voči spracovaniu vašich osobných údajov vrátane profilovania.

Ak podáte námietku, nebudeme spracovávať vaše osobné údaje, ak nemôžeme preukázať presvedčivé a legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak spracovanie slúži na vymáhanie, výkon alebo obranu zákonných práv.

7.7            Právo podať sťažnosť orgánu dohľadu

Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný správny alebo súdny opravný prostriedok, máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu (Slovenský úrad na ochranu údajov), ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov porušuje vaše práva.

7.8            Právo na prenosnosť

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré ste poskytli správcovi a ktoré podliehajú automatizovanému spracovaniu, máte právo ich prijímať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto osobné údaje inému správcovi bez prekážok zo strany správcu.

8.                Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov môžete kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov priamo na kontaktných údajoch uvedených v článku 7 alebo nás môžete kontaktovať aj písomne, e-mailom alebo telefonicky na:

Adresa: Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava, Slovensko

E-mail: mfichtnerova@aps-holding.com, tel.: +421 233 004 555

 

9.                Všeobecné informácie

Správca môže kedykoľvek zmeniť a doplniť, pozmeniť a zrušiť alebo nahradiť toto oznámenie, pričom aktualizované oznámenie musí byť uverejnené najneskôr [30] dní pred jeho účinnosťou.

Zoznam pridružených a spolupracujúcich osôb / subjektov správcu: 

Názov subjektu: APS Holding S.A.

Identifikačné číslo:  B 201461

Sídlo: 1, rue Jean Piret, L- 2350 Luxemburg

Názov subjektu:
APS Investments S.à.r.l.

Identifikačné číslo: B219890

Sídlo: 1 rue Jean Piret, 2350 Luxembourg

 

Názov subjektu: APS Investment Funds S.à.r.l.

Identifikačné číslo: B219886

Sídlo: 1, rue Jean Piret, 2350 Luxemburg

Názov subjektu:
APS Delta S.A.

Identifikačné číslo: B204416

Sídlo: 1 rue Jean Piret, 2350 Luxembourg

 

Názov subjektu: APS Recovery a.s.

Identifikačné číslo:  03409422

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Názov subjektu:
APS Management Services s.r.o.

Identifikačné číslo: 06648746

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

 

Názov subjektu: APS Finance a.s

Identifikačné číslo: 06648576

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Názov subjektu:
APS Real Estate s.r.o.

Identifikačné číslo:  04474686

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Názov subjektu:
APS CZ & SK Services s.r.o.

Identifikačné číslo: 02087758

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

 

Názov subjektu: APS MIP, s.r.o.

Identifikačné číslo: 5548292

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Názov subjektu:
APS Recovery Management s.r.o.

Identifikačné číslo: 06627285

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Názov subjektu:
APS GAMMA s.r.o.

Identifikačné číslo: 03523250

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Názov subjektu:
APS Delta s.r.o.

Identifikačné číslo: 04363876

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Názov subjektu: APS BETA, a.s.

Identifikačné číslo: 1788655

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1


Názov subjektu:
APS Poland S.A.

Identifikačné číslo: 0000069272

Sídlo: Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238, Vroclav


Názov subjektu:
APS Recovery Greece EPE

Identifikačné číslo: EL 800609597

Sídlo: 24 Lagoumitzi Str., PC 17671, Kallithea, Attica


Názov subjektu:
APS Recovery Greece Credit and Loan Servicing S.A.

Identifikačné číslo: 143893601000

Sídlo: 7 Paleologou St. Halandri, 152 32

Názov subjektu:
APS Bulgaria E.O.O.D.

Identifikačné číslo: 202604987

Sídlo: 81B Bulgaria blvd., office 3, 01404 Sofia

Názov subjektu:
APS BETA Bulgaria E.O.O.D.

Identifikačné číslo: 203374133

Sídlo: 81B, Bulgaria blvd.,1404 Sofia

Názov subjektu: APS Finance E.O.O.D.

Identifikačné číslo: 202159149

Sídlo: 81B Bulgaria blvd., office 3, 01404 Sofia


Názov subjektu:
APS d.o.o. Belehrad

Identifikačné číslo: 20100311

Sídlo: Kosovska 10, Belehrad-Stari Grad

Názov subjektu:
APS FUND BETA d.o.o. Belehrad

Identifikačné číslo: 21053007

Sídlo: Kosovska 10, Belehrad-Stari Grad


Názov subjektu:
Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L

Identifikačné číslo: 21458257

Sídlo: Bucharest, 246C Calea Floreasca, SkyTower building, 11th/12th floor

Názov subjektu:
Syndre Valuations S.R.L.

Identifikačné číslo: RO30697075

Sídlo: Bucharest, 246C Calea Floreasca, SkyTower building, 11th/12th floor

Názov subjektu:
Serraghis Asset Management S.A

Identifikačné číslo: RO15421741

Sídlo: Bucharest, 246C Calea Floreasca, SkyTower building, 11th/12th floor, Rumunsko

Názov subjektu:
Homeland Properties S.R.L.

Identifikačné číslo: 31417793

Sídlo: Bucharest, 246C Calea Floreasca, SkyTower building, 11th/12th floor

Názov subjektu:
APS Croatia d.o.o.

Identifikačné číslo: 41275180055

Sídlo: Zahreb (Grad Zagreb) Hektorovićeva ulica 2

Názov subjektu:
APS Holding Cyprus LTD.

Identifikačné číslo: HE 356594

Sídlo: Strovolou 236, Strovolos 2048 Nikózia

Názov subjektu:
APS Debt Servicing Cyprus Ltd.

Identifikačné číslo: HE 363203

Sídlo: Amfipoleos, 20, Amfipoleos Building, 2025, Nikózia


Názov subjektu:
APS Homeland Properties Cyprus Ltd.

Identifikačné číslo: HE 375588

Sídlo: Amfipoleos, 20, Amfipoleos Building, 2025, Nikózia

Názov subjektu:
APS Hungary Kft.

Identifikačné číslo: 01-09-289270

Sídlo: 1055 Budapešť, Bajcsy-Zsilinszky út 78


Názov subjektu:
APS Recovery Hungary Kft.

Identifikačné číslo: 01-09-290573

Sídlo: 1055 Budapešť, Bajcsy-Zsilinszky út 78

Názov subjektu:
MARK Zrt.

Identifikačné číslo: 01-10-048253

Sídlo: 1055 Budapešť, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Názov subjektu:
MARK Ingatlan Zrt.

Identifikačné číslo: 01-10-048516

Sídlo: 1055 Budapešť, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Názov: APS SK Servicing, s.r.o.

Identifikačné číslo: 48319813

Sídlo: Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava

 

Názov: APS Investment, s.r.o.

Identifikačné číslo: 47164786

Sídlo: Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava

 

Zoznam spracovateľov údajov tretích strán je možné poskytnúť na požiadanie.